Expansivity on commutative rings - Artigue & Haim.pdf